Projekty

Podpora společného vzdělávání MŠ HORNÍ PĚNA III

 

Název školy příjemce

Mateřská škola Horní Pěna

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019398

Název projektu

Podpora společného vzdělávání Mateřské školy Horní Pěna III

Průběh projektu

  1. 2. 2021 – 31. 1. 2022

Aktivity

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých

škol/školských zařízení

3.I/9 Projektový den ve výuce

 

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

3.I/1 Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

3.I/6 Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

 

3.I/9 Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníkův oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupin.

 

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem tohoto projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Díky projektu bude paní učitelkám pomáhat při výchovně – vzdělávací práci, v oblasti sebeobsluhy, bude poskytovat podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti v průběhu dne.

Umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

projekt se zviratkyNaše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu České obce sokolské: Se Sokolem do života

Projekt se zakládá na krásné myšlence – chce podpořit první větší zájem o aktivní sportování, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Děti jsou mimo jiné motivovány lepením samolepek do svého deníčku za splnění jednotlivých úkolů, přičemž není záměrem, aby spolu děti vzájemně soutěžily. Další motivací ke cvičení jsou maskoti celého projektu – zvířátka.

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání