Obrázek úvod

Co nabízíme

Enviromentální výchova

Mateřská škola se nachází v těsné blízkosti lesa, který maximálně využíváme k  procházkám i k řízeným činnostem. Enviromentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Děti se jejím prostřednictvím seznamují s přírodou, objevují,  experimentují. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Snažíme se děti vést k respektu a úctě ke všemu živému i neživému.

Logopedická prevence

Na základě pedagogické diagnostiky sledujeme řečový vývoj dětí a konzultujeme s rodiči individuální postup při nápravě výslovnosti hlásek. Procvičujeme s dětmi individuálně i ve skupinkách motoriku mluvidel, provádíme artikulační a dechová cvičení, rozvíjíme slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti dětí, procvičujeme jemnou i hrubou motoriku a grafomotoriku, nápodobou jednotlivých hlásek fixujeme jejich správnou výslovnost.

Polytechnická výchova

Starším dětem je pod vedením pedagogického pracovníka k dispozici malý truhlářský ponk pro polytechnickou výchovu. Děti si tak mohou osvojit používání základních nástrojů a nářadí, učí se poznávat různé materiály, získávají dovednosti a znalosti
z technických oborů.

Příprava na vstup do základní školy

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte, který je tou nejlepší přípravou na školu. Snažíme se, aby individuální i skupinová příprava probíhala zvolna, ale efektivně. Zaměřujeme se na rozvoj:

  • hrubé a jemné motoriky – grafomotoriky
  • smyslového vnímání: zrakové vnímání a paměť sluchové vnímání a paměť hmat
  • základních matematických představ
  • časové a prostorové orientace
  • myšlení a logiky
  • řeči.

Zahradní slavnost

Velkou výzvou je pro nás příprava několikatýdenního projektu na závěr školního roku, který vyvrcholí vystoupením dětí na Zahradní slavnosti. Snažíme se dětem zábavnou formou přiblížit zajímavá místa, život jiných kultur, historii. V minulých letech jsme se vydali například do Afriky, Vesmíru, Pravěku nebo do Cirkusu

Spolupráce s obcí

Děti se každoročně spolupodílejí svým vystoupením na Vítání občánků a přináší radost i místním seniorům. Zaměstnanci mateřské školy pořádají pro školní děti i veřejnost maškarní karneval, účastní se pálení čarodějnic a stavění máje.

Spolupráce s rodiči

Pravidelně pořádáme jarní a podzimní tvořivé dílny pro rodiče s dětmi, kde děti společně s rodiči a s námi stráví příjemné dopoledne při vyrábění různých dekorací. Děti připravují vánoční vystoupení a částečně i pohoštění pro rodiče, prarodiče,
sourozence a kamarády. Společná setkání se konají v Kulturním domě. Vyvrcholením celého školního roku je vystoupení dětí na Zahradní slavnosti, spojené s tradičním loučením s předškoláky.

Nadstandardní aktivity

  • Angličtina hrou
  • Před-plavecký výcvik
  • Projekt Děti do bruslí
  • Výtvarně-keramický kroužek

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání