Co nabízíme

Úplata za předškolní vzdělávání

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

Vydal:
Mateřská škola Horní Pěna
Číslo jednací: 2018/ S 7
Schválila: Hana Jedličková, ředitelka školy
Platnost: od 28. 8 2018
Účinnost: od 1. 9. 2018

1. Předmět úpravy

1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské
škole (dále jen úplata).

1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky  o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.

2. Plátci úplaty

2.1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce dítěte.

3. Výše a splatnost úplaty

3.1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu. Výše úplaty, která se vypočítává podle ustanovení jednotlivých článků této směrnice, se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

3.2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy  ve stejné měsíční výši.

3.3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

3.4. V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání poměrně snížena. Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, budou  od úplaty osvobozeny. Přihláška na měsíc červenec a srpen jsou závazné.

3.5. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

3.6. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje po dobu 12 měsíců bezúplatně a  od 1. 9. 2017 i dětem s odkladem školní docházky

3.7. Úplata je splatná do konce daného měsíce

3.8. Zákonným zástupcům dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze zdravotních důvodů, lze na základě písemné žádosti a potvrzení ošetřujícího lékaře snížit úplatu na ½.

3.9. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v  mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

3.10. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

4. Osvobození od úplaty

4.1. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

4.2. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

4.3. Osvobození od úplaty z důvodu pobírání dávek státní sociální podpory nebo dávek pěstounské péče se stanovuje vždy na kalendářní čtvrtletí.

4.4. Úplatu lze snížit i v jiných případech. Záleží na uvážení ředitelky, které ovšem musí být podloženo¨skutkovým zjištěním v řízení o snížení nebo prominutí úplaty

5. Stanovení výše úplaty na období školního roku 2017/2018

5.1. Na období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2018 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 300,- Kč.

6. Platnost a účinnost

6.1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy a je účinná dnem 1. 9. 2018.

 

Mateřská škola Horní Pěna

Logo mateřské školy


Horní Pěna 19
378 31 Horní Pěna

IČO: 75000946
RED-IZO: 650049811

Vyhledávání